Ćwiczenia „STRZYŻÓW 2018”

W dniach 11-12 września 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia wojewódzkie na terenie powiatu strzyżowskiego, których celem było doskonalenie organizacji działań ratowniczych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałania podczas akcji z innymi podmiotami, służbami i inspekcjami.

W pierwszym dniu manewrów przeprowadzone zostało ćwiczenie sztabowe w sposób aplikacyjny, podczas którego w sposób praktyczny zorganizowany został sztab. Zadania i założenia przedstawione do realizacji  dla sztabu polegały na wypracowaniu i przygotowaniu decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, wypracowania zabezpieczenia logistycznego terenu akcji oraz organizacji łączności dla potrzeb prowadzonej akcji ratowniczej. W pracach sztabu udział wzięli przedstawiciele służb i podmiotów współpracujących z terenu powiatu strzyżowskiego.

W drugim dniu na terenie gminy Strzyżów przeprowadzono ćwiczenie praktyczne, w którym udział brały siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów: dębickiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego  oraz  pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego w sile kompani gaśniczej a także miejscowe jednostki OSP.
W ćwiczeniu praktycznym wzięły udział również Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, pracownicy Nadleśnictwa Strzyżów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe szczebla gminnego i powiatowego, PCK, Związek Strzelec w Strzyżowie, Zarząd Dróg Powiatowych.

Założenia ćwiczenia praktycznego podzielone zostały na trzy epizody z następującymi założeniami:

W wyniku długotrwałej suszy na terenach południowo-wschodnich kraju zaobserwowano zwiększenie ilości zdarzeń związanych z pożarami traw, pozostałości roślinnych oraz lasów. W lasach wprowadzony został 3 stopień zagrożenia pożarowego. Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Żyznów. Podjęte działania gaśnicze, przez siły i środki zadysponowane na miejsce, okazały się nieskuteczne. Podjęto decyzję o wycofaniu sił i opracowaniu nowej koncepcji działań. W ramach opracowywania nowego zamiaru taktycznego zwalczenia pożaru podjęto decyzję o użyciu sił i środków centralnego odwodu operacyjnego (kompania gaśnicza „Resovia”).

Epizod I:

Po rozpoznaniu sytuacji pożarowej w lesie dyżurny SKKP informuje Komendanta obozu harcerskiego znajdującego się w tym kompleksie leśnym o konieczności ewakuacji. Jednocześnie podejmuje decyzję o skierowaniu sił i środków do pomocy w ewakuacji. Na obozie przebywa 30 harcerzy. Podczas ewakuacji obozowiska dochodzi do kilku wypadków wymagających podjęcia działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Epizod II:

Ze względu na dużą intensywność pożaru oraz trudno dostępny teren zadysponowane na miejsce jednostki prowadzą działania gaśnicze na prawym skrzydle pożaru, co ma na celu doprowadzenie do zwężenia frontu pożaru. Trudny teren oraz duże odległości od punktu czerpania wody wymagają zorganizowania systemu dostarczania wody na teren akcji. Do działań gaśniczych skierowane zostają siły i środki centralnego odwodu operacyjnego, tj. kompania gaśnicza „Resovia”.

Epizod III:

Harcerze po ewakuowaniu obozowiska przemieszczają się w kierunku Strzyżowa. W miejscowości Brzeżanka z niewyjaśnionych przyczyn kierowca busa traci panowanie nad pojazdem i uderza w zaparkowany na poboczu samochód osobowy przy którym znajdowała się grupa ludzi. W wyniku wypadku wiele osób zostaje rannych. Jest to wypadek o charakterze masowym. Do zdarzenia zadysponowane zostają siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego , PRM oraz Policja. Zachodzi konieczność podjęcia działań z zakresu ratownictwa technicznego w celu ewakuacji osób z pojazdów.

Przebieg ćwiczeń obserwował zespół oceny ćwiczeń oraz zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia, który pozytywnie ocenił organizację ćwiczeń i realizację postawionych założeń i celów do osiągnięcia.

Opracowanie: bryg. Marek Rysz, KP PSP w Strzyżowie;
Zdjęcia: kpt. Bernard Baran, KP PSP w Strzyżowie.