Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie  
 

     Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest jedyną w kraju i jedną z nielicznych na świecie wyższą państwową uczelnią kształcącą pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego o najwyższych kwalifikacjach zawodowych SGSP jest państwową uczelnią techniczną resortu spraw wewnętrznych i administracji, mającą pełne prawa akademickie oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Historia Szkoły jako uczelni wyższej sięga roku 1971, kiedy to, na bazie Szkoły Oficerów Pożarnictwa (SOP), powstała Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza (WOSP). W roku 1982 w miejsce WOSP utworzono Szkołę Główną Służby Pożarniczej.
     Nauka prowadzona jest na poziomie inżynierskim i magisterskim. Studia dzienne i zaoczne mają ten sam akademicki charakter. Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową oferujemy studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Proces kształcenia realizowany jest przez wysokokwalifikowaną kadrę naukową posiadającą tytuły naukowe bądź stopnie naukowe zarówno w dziedzinie nauk technicznych jak i w innych dziedzinach naukowych (humanistyka, prawo, ekonomia i zarządzanie) oraz przez wyspecjalizowaną kadrę dowódczą i wychowawczą.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

     Nauka na tym Wydziale pozwala na przygotowanie się do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń. Studia przeznaczone są dla osób mundurowych oraz cywilnych. Zajęcia prowadzone są w dwóch trybach: dziennym i zaocznym. Osoby ubiegające się przyjęcie na studia dzienne mundurowe, po złożeniu niezbędnych dokumentów przystępują do egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny jest konkursowy, a na studia przyjmowani są najlepsi pod względem uzyskanych wyników. Obejmuje on sprawdzian teoretyczny z matematyki, fizyki i wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego), a także test sprawności fizycznej. Po zakwalifikowaniu na studia kandydaci rozpoczynają w pierwszych dniach sierpnia, tzw. szkolenie kandydackie, prowadzone w warunkach poligonowych. Celem tego szkolenia, trwającego 8 tygodni, jest przygotowanie kandydatów do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia kandydaci składają ślubowanie i stają się podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Przez cały okres studiów przebywają w szkole, skoszarowani, w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w podziale bojowym Zakładu Ratowniczo-Gaśniczego, który zabezpiecza operacyjnie dzielnicę Żoliborz, a w ramach pomocy wzajemnej - teren całej Warszawy. SGSP jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski. W razie rezygnacji ze służby, w okresie pięciu lat od zakończenia studiów, absolwenci zobowiązani są do zwrotu kosztów pobytu w SGSP. Studia inżynierskie trwają 8 semestrów, a absolwenci tych studiów otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień służbowy młodszego kapitana PSP. Najlepsi słuchacze kontynuują naukę na studiach magisterskich. Absolwenci tych studiów otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dzienne cywilne, po złożeniu dokumentów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Specjalista - inżynier bezpieczeństwa pożarowego będzie przygotowany do realizacji ww. dzięki zdobyciu wiedzy obejmującej:
 • znajomości organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej PSP, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony ludności,
 • umiejętności analizowania zagrożenia pożarowego obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • umiejętności oceny projektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod kątem zagrożenia pożarowego i wybuchowego,
 • umiejętności oceny zagrożenia pożarowego oraz znajomości sposobów ich zmniejszania,
 • znajomości zasad funkcjonowania i doboru systemów zabezpieczeń oraz projektowania i kontroli tych systemów,
 • umiejętności prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętności przeprowadzania studium operacyjnego zabezpieczania terenu oraz opracowania planów ratowniczych, raportów bezpieczeństwa itp. dokumentów planistycznych.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

     Studia o specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego kształcą specjalistów dla organów terenowej administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz cywilizacyjnych, w tym nadzwyczajnych. Pełen cykl kształcenia obejmuje 3,5 letnie studia inżynierskie (siedem semestrów) w systemie dziennym oraz czterotygodniową praktykę zawodową we wrześniu po szóstym semestrze. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, obejmującego planowanie cywilne, przygotowanie organizacyjne do zwalczania zagrożeń, przeciwdziałanie występowania oraz likwidowanie skutków zagrożeń, będzie przygotowany do następujących zadań:
 • ocena stanu przygotowania i sprawności systemu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego,
 • opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego,
 • opracowywanie raportów o prognozowanych zagrożeniach i metodach zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowywania się na wypadek zagrożenia,
 • współtworzenie programu w zakresie planowania cywilnego i planu reagowania kryzysowego na poszczególnych szczeblach administracji.

     Dokładne informacje na temat studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych oraz szkoleniach kursowych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego znajdują się na stronach internetowych SGSP w Warszawie
Kontakt
Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Rekrutację prowadzi mł. kpt. mgr Anna Sosińska
pok nr 101 b, obiekt 02, parter,
w godz. 9.00-11.00 i 13.00-15.00
Telefon/fax: (0-22) 5617741

Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
Rekrutację prowadzi: mgr Jolanta Michalska, mgr inż. Robert Borkowski
pok. nr 113, obiekt 08,
Telefon: (0-22) 5617611.
Inormację opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na witrynie internetowej SGSP - www.sgsp.edu.pl


 
Projekt i wykonanie
Marcin Betleja
© 2002-2003 KW PSP w Rzeszowie