Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  
 

     Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym kształcącym techników pożarnictwa w systemie dziennym - ogólnodostępnym dla absolwentów szkół średnich i zaocznym - dla strażaków PSP i branżowych straży pożarnych.
     Szkoła Aspirantów PSP przygotowuje techników pożarnictwa do działalności zawodowej obejmującej: ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz dorobku materialnego i kulturalnego społeczeństwa, organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przy likwidacji pożarów oraz skutków innych zdarzeń miejscowych, prowadzenie rozpoznania zagrożeń i przygotowanie obiektów do działań ratowniczych, planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej, szczególnie praktycznej, na zajmowanym stanowisku pracy.
Działalność dydaktyczna
     Nauka w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu prowadzona jest w systemie stacjonarnym i zaocznym oraz kursowym. Głównymi zadaniami szkoły są:
 1. Prowadzenie kształcenia i wychowania techników i specjalistów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
  • itechników pożarnictwa na potrzeby krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
  • kursy kwalifikacyjne podoficerów PSP, w tym dla osób z wyższym wykształceniem,
  • specjalistów służby kontrolno-rozpoznawczej,
  • osób prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy,
  • dowódców niższego i średniego szczebla z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
  • strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu ratownictwa medycznego,
 2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz sprawnego i twórczego działania wszystkich uczestników procesu dydaktycznego.
 3. Przygotowanie członków samorządów terytorialnych i zakładów pracy do pełnienia obowiązków z zakresu Ochrony Ludności.
 4. Organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Wydział Kształcenia jest komórką organizacyjną Szkoły Aspirantów odpowiedzialną za:
 • prowadzenie kształcenia i wychowywania specjalistów ochrony przeciwpożarowej (przede wszystkim techników pożarnictwa),
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz sprawnego i twórczego działania kadetów i słuchaczy,
 • rozwijanie u kadetów i słuchaczy nawyków samokształcenia i doskonalenia w zakresie wiedzy zawodowej, ogólnej oraz kultury,
 • kształcenie praktyczne kadetów przez udział w ćwiczeniach i uczestniczenie w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • organizowanie praktyk zawodowych
Działalność kursowa
     Oprócz kształcenia stacjonarnego i zaocznego Szkoła prowadzi także działalność kursową na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, zakładów pracy i resortu MSWiA.

W roku 2003 prowadzone były następujące kursy:
 • Kursy podoficerskie dla osób z wyższym wykształceniem
 • Kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP
 • Kurs dla aspirantów z zakresu rozpoznawania zagrożeń
 • Kursy z zakresu ochrony ludności
 • Kursy dla osób zajmujących się ochroną ppoż. w zakładach pracy
 • Kursy medyczne
 • Kurs płetwonurkowania
 • Kurs na sternika motorowodnego


     Dokładne informacje na temat kryteriów naboru znajdują ię na stronach internetowych SA PSP w Poznaniu ("Warunki naboru")
Kontakt
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27
61-459 POZNAŃ
tel. 0-61 8355800
fax. 0-61 8301191

e-mail: sapsppoznan@plusnet.pl
internet: http://www.sapsppoznan.pl
Inormację opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na witrynie internetowej SAPSP w Poznaniu - www.sapsppoznan.pl


 
Projekt i wykonanie
Marcin Betleja
© 2002-2003 KW PSP w Rzeszowie