Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie  
 

     Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej powołana została Zarządzeniem Nr 59/94 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 roku. Obiekty, w których znajduje się Szkoła zostały przejęte po jednostce wojskowej VI Warszawski Pułk Zmechanizowany.
W ciągu 4 lat istnienia obiekty, w których siedzibę ma szkoła, uległy radykalnym zmianom. W chwili obecnej zajęcia mogą być prowadzone na auli (wyposażonej w nowoczesny sprzęt audio-wizualny, a także sprzęt umożliwiający prowadzenie tłumaczenia symultanicznego) oraz 13 salach wykładowych, wśród których znajdują się między innymi pracownie:
 • taktyki działań gaśniczych,
 • taktyki działań ratowniczych,
 • wyposażenia technicznego,
 • do nauki języków obcych,
 • szkolenia medycznego,
 • komputerowa.


     Szkoła posiada nowoczesną bibliotekę i czytelnię. Jako jedyna w kraju posiada na swoim terenie poligon pożarniczy . Na jego terenie znajduje się komora do ćwiczeń ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Ponadto wyposażony jest on w liczne stanowiska do ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemicznego, technicznego oraz gaszenia pożarów zewnętrznych i wewnętrznych.
     Szkoła dysponuje kompleksowym zapleczem dydaktyczno-hotelowym. Stworzono w niej bardzo dobre warunki do uprawiania sportu pożarniczego i ogólnego rozwoju kultury fizycznej wśród słuchaczy. Zajęcia sportowe mogą odbywać się na sali gimnastycznej, stadionie lekkoatletycznym, wspinalni, kortach tenisowych oraz siłowni. W okresie zimowym istnieje możliwość zorganizowania lodowiska.
     Wypełniając podstawowe funkcje szkoła zajmuje się również organizowaniem i prowadzeniem działalności wydawniczej dla potrzeb własnych oraz innych jednostek PSP i ochrony przeciwpożarowej. Utrzymuje współpracę z innymi szkołami pożarniczymi oraz placówkami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnym charakterze. Pracownicy szkoły czynnie uczestniczą w wymianie doświadczeń, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez zaprzyjaźnione uczelnie.
Kształcenie aspirantów w systemie stacjonarnym
     1 września 1997 rozpoczęto kształcenie aspirantów PSP w systemie stacjonarnym. Podstawowym warunkiem przyjęcia na studium dzienne jest posiadanie przez kandydata wykształcenia średniego oraz predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej orzeczone przez komisję lekarską podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także zdaniu egzaminu wstępnego. Nauka trwa trzy semestry 59 tygodni nauki.

Wykształcenie zawodowe obejmuje przygotowanie ogólne i specjalistyczne niezbędne do wykonywania zawodu technika pożarnictwa. Wykształcenie ogólnozawodowe realizuje się przez nauczanie przedmiotów:
 • Służba w Państwowej Straży Pożarnej,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego,
 • Elementy informatyki,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Język obcy - angielski,
 • Wychowanie fizyczne.
 • Wykształcenie specjalistyczne realizuje się przez nauczanie przedmiotów:
  • Fizykochemia spalania i środki gaśnicze,
  • Zaopatrzenie wodne,
  • Bezpieczeństwo budynków,
  • Służba w ochronie przeciwpożarowej,
  • Wyposażenie techniczne,
  • Przedlekarska pomoc medyczna,
  • Ochrona ludności,
  • Taktyka działań gaśniczych,
  • Taktyka działań ratowniczych.
Kształcenie aspirantów w systemie zaocznym (studium przemienne)
     Słuchaczami studium są podoficerowie Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy zakładowych straży pożarnych przewidziani na stanowisko techników pożarnictwa posiadający średnie wykształcenie oraz ukończony kurs podoficerów pożarnictwa. Są oni kierowani do szkoły przez swoich przełożonych. Kształcenie w systemie zaocznym odbywa się na podstawie opracowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej programu i planu nauczania. Plan nauczania przedmiotów ogólnozawodowych wynosi 250 godzin zajęć teoretycznych i 250 godzin zajęć praktycznych. Okres nauki trwa 1,5 roku, a zajęcia prowadzone są w cyklach dwutygodniowych zjazdów.
Kształcenie kwalifikacyjne podoficerów Państwowej Straży Pożarnej
     Szkoła prowadzi szkolenie w zakresie kursów kwalifikacyjnych podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem przyjęcia na kurs podoficerski jest posiadanie wykształcenia zawodowego lub średniego w zakresie szkoły zawodowej lub średniej, ukończenie kursu kwalifikacyjnego szeregowców Państwowej Straży Pożarnej oraz skierowanie na kurs przez dowódcę jednostki Ratoniczo-Gaśniczej. Kształcenie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie kursu skoszarowanego. Program nauczania obejmuje 664 godziny zajęć, w tym 233 godziny zajęć teoretycznych i 431 godzin zajęć praktycznych.

Plan nauczania obejmuje 10 przedmiotów o charakterze ogólnym i specjalistycznym:
 • Podstawy prawa,
 • Rozpoznawanie zagrożeń,
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i organizacji pracy,
 • Wyposażenie techniczne,
 • Bezpieczeństwo budynków,
 • Taktyka działań gaśniczych,
 • Taktyka działań ratowniczych,
 • Przedlekarska pomoc medyczna,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Elementy informatyki,
 • Ochrona ludności.
Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, uprawniające do zajmowania w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej stanowisk przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej i awansowania do najwyższego stopnia podoficerskiego.

     Dokładne informacje na temat kryteriów naboru znajdują ię na stronach internetowych CS PSPS w Częstochowie ("Zasady naboru")
Kontakt
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
woj. śląskie
tel.: Centrala +48 (34) 378-53-00
internet: www.cspsp.pl
Inormację opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na witrynie internetowej CS PSPS w Częstochowie www.cspsp.pl


 
Projekt i wykonanie
Marcin Betleja
© 2002-2003 KW PSP w Rzeszowie