Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pk.”Łańcut 2020″

29 września br. na terenie powiatu łańcuckiego zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia wojewódzkie w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem pod kryptonimem „ŁAŃCUT 2020”.

Cele ćwiczenia:

 1. Doskonalenie współdziałania sił ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatów: łańcuckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego z wytypowanymi pododdziałami wojewódzkiego odwodu operacyjnego ksrg kompania „ZAMEK”.
 2. Sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP.
 3. Rozwijanie umiejętności organizacji sztabu akcji ratowniczej w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań.
 4. Doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania dużej ilości sił i środków ksrg.
 5. Sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych obejmujących swoim zakresem:
  1. gaszenie pożarów kompleksów leśnych,
  2. dostarczanie niezbędnej ilości środków gaśniczych na znaczne odległości,
  3. ewakuację osób z terenów objętych pożarem,
  4. prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego w trudnym terenie,
  5. wykonanie dostępu i ewakuację osób poszkodowanych z zastosowaniem specjalistycznych technik i sprzętu,
  6. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  7. wykorzystanie w działaniach ratowniczych statków powietrznych bezzałogowych w zakresie lokalizacji zagrożonych osób i źródeł pożaru.
 6. Doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych z użyciem dużej ilości sił i środków.
 7. Utrwalenie zasad BHP oraz taktyki prowadzenia działań ratowniczych.

Ćwiczenie praktyczne składało się z dwóch epizodów:

Epizod 1.
W kompleksie leśnym Leśnictwa Korniaktów, w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem otwartym przez pracowników zajmujących się wyrębem, doszło do jego zaprószenia. W okresie swobodnego rozwoju pożaru objął on swoim zasięgiem obszar ok. 50 arów.
Pożar zostaje zauważony punkt alarmowo-dyspozycyjny zlokalizowany w Nadleśnictwie Leżajsk, który przekazał informacje o zaistniałym zdarzeniu do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr) dochodzi do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru na dużym obszarze i spowodowania zagrożenia dla całego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Leżajsk.

Epizod 2. 
Na autostradzie A4 kierowcy autobusu, jadącemu pasem w kierunku Krakowa, podczas wykonywania manewru wyprzedzania pęka opona. Kierowca traci panowanie nad pojazdem zjeżdża na prawy pas jezdni a następnie uderza w bariery zabezpieczające i zsuwa się z nasypu autostradowego. Pozostali uczestnicy ruchu widząc zdarzenie gwałtownie hamują co powoduje kolejne zderzenia pojazdów zwiększające rozmiar kraksy.

W ćwiczeniach praktycznych brało udział 15 zastępów PSP oraz 10 zastępów z OSP.
Były to siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów: dębickiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego oraz Kompani gaśniczej „ZAMEK” WOO.

W manewrach uczestniczyły również służby współdziałające: Policja, Centrum Medyczne w Łańcucie, Polski Czerwony Krzyż, Nadleśnictwo Leżajsk, Leśnictwo Korniaktów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie. W ćwiczeniach łącznie uczestniczyło około 200 osób.

Przebieg ćwiczeń obserwował Zespół oceny ćwiczeń z KW PSP w Rzeszowie oraz zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, który pozytywnie ocenił organizację ćwiczeń i realizację postawionych założeń i celów do osiągnięcia.

Komenda Powiatowa PSP w Łańcucie składa gorące podziękowania dla:
– Pana Andrzeja Kutnika – za udostępnienie placu na potrzeby utworzenia punktu koncentracji jednostek biorących udział w ćwiczeniach,
– Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni filia w Smolarzynach – za udostępnienie budynku oraz terenu na potrzeby utworzenia sztabu ćwiczeń,
– OSP Smolarzyny – za pomoc w przygotowaniu miejsca koncentracji jednostek,
– OSP Żołynia – za pomoc w przygotowaniu pozoracji pożaru lasu,
– firmy KASACJA POJAZDÓW z Żołyni ul. Mickiewicza 3 – za udostępnienie wraków pojazdów oraz ich transport na potrzeby pozoracji ćwiczeń,
– Restauracji „WOLANKA” Wola Dalsza – za zapewnienie wyżywienia dla uczestników ćwiczeń

Opracowanie: bryg. Marcin Filip, kpt. Dariusz Kaczor, KP PSP Łańcut
Zdjęcia: mł bryg. Piotr Glac, KP PSP Łańcut