Zima na Podkarpaciu – współdziałanie służb

O zabezpieczeniu województwa w kontekście występowania trudnych warunków atmosferycznych rozmawiano podczas briefingu prasowego wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i przedstawicieli podległych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Spotkanie z mediami odbyło się w poniedziałek, 7 grudnia przed posiedzeniem Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła wojewoda. W konferencji prasowej wzięli udział podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa, podkarpacki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Ryszard Witek, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Krzysztof Szczurek, zastępca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA oddział w Rzeszowie Mariusz Błyskal oraz przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Krzysztof Jurczak.

Sezon zimowy wymaga od służb ścisłej współpracy w zakresie reagowania i przygotowania na zagrożenia. – Chcemy uczulić wszystkich, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców województwa podkarpackiego, za stan dróg, jak również tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za stan techniczny przewodów kominowych oraz dachów budynków wielkopowierzchniowych. W następstwie polecenia Prezesa Rady Ministrów inspektor nadzoru budowlanego  będzie realizował wzmożone kontrole w zakresie realizacji przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zapewnienia obowiązku bezpiecznego ich użytkowania poprzez konieczność odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Podległe służby przeprowadzą również pilne działania kontrolne w zakresie obowiązku zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Bardzo ważną kwestią jest utrzymanie przejezdności ciągów komunikacyjnych, za co odpowiadają nasi zarządcy dróg –  podkreśliła wojewoda. Dodała, że  będą prowadzone wzmożone akcje służące odśnieżaniu szlaków komunikacyjnych.

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec przekazał dane na temat działania jednostek PSP na obszarze województwa z uwzględnieniem istniejących zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego. Podkreślił, że sezon grzewczy to okres wzmożonych interwencji strażaków w domach i mieszkaniach –  najczęściej służby wzywane są do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Komendant nawiązał do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, która jest realizowana od października br. do marca 2019 r. Inicjatywa dotyczy zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla (szczegóły tutaj). Od 1 października podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do 92 zdarzeń z udziałem tlenku węgla. 1 osoba zginęła, a 72 trafiło do szpitali.

Komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa mówił m. in. o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, działaniach związanych z monitorowaniem miejsc zwyczajowo przyjętych, w których mogą przebywać osoby narażone na niskie temperatury powietrza oraz o prowadzonych akcjach informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

Podkarpacki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Ryszard Witek  przypomniał, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Inspektor poinformował również o planowanych kontrolach w tym zakresie.

W konferencji prasowej uczestniczył naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR Krzysztof Szczurek, który przedstawił kwestie związane z realizacją zadań z zakresu ratownictwa górskiego.  Naczelnik podkreślił, że obecnie w Bieszczadach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki pieszej, obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, w związku z tym zaapelował o rozwagę. –  Odradzamy wszelkiego rodzaju wycieczki w wysokie partie gór, chyba że chodzi o osoby przeszkolone i obyte w takim terenie. Istniejące zagrożenie może spowodować samoczynne schodzenie lawin. Odsyłam wszystkich do bieżących komunikatów GOPR (tutaj) – powiedział Krzysztof Szczurek.

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch – w kontekście zbliżających się ferii zimowych – podała dane dotyczące bazy wypoczynku. Do tej pory w naszym województwie zarejestrowanych zostało 30 różnych form  wypoczynku zimowego, m.in. dla tych dzieci, które przyjadą na Podkarpacie, np. w Bieszczady – podkreśliła. Dodała, że rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatorów zimowych wypoczynków w specjalnej bazie danych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.wypoczynek.men.gov.pl). Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Podczas dzisiejszego briefingu informację o warunkach panujących na drogach krajowych podał zastępca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA oddział w Rzeszowie Mariusz Błyskal, natomiast aktualną sytuację pogodową w województwie podkarpackim przedstawił Krzysztof Jurczak – przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.  

Pomoc dla osób potrzebujących wsparcia

Przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarzadzania Kryzysowego działa bezpłatna i całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Wojewoda podkarpacki apeluje do mieszkańców województwa o wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu jesienno-zimowego.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 24 placówki udzielające tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 6 noclegowni i 3 ogrzewalnie (poza tym funkcjonują także inne placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, działające poza systemem pomocy społecznej). Placówki noclegowe mają do dyspozycji ok. 800 miejsc statutowych, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie ok. 950 miejsc.

Lista placówek  tutaj.

Opracowanie oraz zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki