Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz prezesami i naczelnikami ochotniczych straży pożarnych z powiatu lubaczowskiego

11 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Kresowej Osady w Baszni Dolnej odbyło się spotkanie organizacyjne zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami władz samorządowych oraz prezesami i naczelnikami ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm RP Pani Anna Schmidt–Rodziewicz, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak oraz starosta lubaczowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Józef Michalik.

Na wstępie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Lubaczowie mł. bryg. Janusz Jabłoński i powitał zaproszonych gości.

Następnie głos zabrała poseł na Sejm RP Pani Anna Schmidt‑Rodziewicz, która podkreśliła istotę wzajemnej współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz konieczność doposażania tychże jednostek w sprzęt niezbędny do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Pani poseł przedstawiła działania obecnego rządu w kwestii finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych i podkreśliła, że  łączna pula środków z budżetu państwa przewidzianych na przedmiotowe cele znacząco wzrosła w związku z uruchomionym  „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Podczas wystąpienia zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak obszernie przedstawił zagadnienia związane z zasadami finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, zaakcentował jakie osiągnięto efekty finansowe i rzeczowe z przyznanej dotacji na terenie Podkarpacia na przykładzie sprzętu transportowego oraz remontów i modernizacji strażnic, przedstawił wzrost wysokości środków finansowych w skali kraju i województwa podkarpackiego przeznaczanych na jednostki ochotniczych straży pożarnych włączonych i nie włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Bryg. Daniel Dryniak wspomniał również, że środki finansowe na sprzęt ratowniczo-gaśniczy i pojazdy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu usprawnienia ich funkcjonowania pozyskiwane są z budżetu państwa, jednostek samorządowych jak również z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firm ubezpieczeniowych.

W trakcie spotkania omawiano również kwestie problemowe i dyskutowano na temat bieżącego współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej na rzecz poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu lubaczowskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów