Konferencja „Bezpieczne Wakacje – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku”

W czwartek, 14 czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pt. „Bezpieczne Wakacje – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku”.
Spotkanie miało na celu podjęcie działań prewencyjno-profilaktycznych przez organy administracji rządowej, samorządowej, służby i instytucje, organizacje pozarządowe oraz organizatorów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku.

W trakcie spotkania zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KW PSP w Rzeszowie bryg. Piotr Wdowik podkreślił rolę i znaczenie kontroli obiektów i terenów pod kątem weryfikacji spełnienia przez nie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawił katalog obowiązków, zasad postępowania i współpracy organizatorów wypoczynku z komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podkarpackiego.
Podczas wystąpienia omówiono również szczególne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi. Przekazano podstawowe informacje na temat ustalenia zasad postępowania i wymiany informacji.

Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności st. bryg. Anna Gil przedstawiła informacje nt. Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami (KSH) – nowej sieci radiowej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonej do zapewnienia łączności radiowej jednostek PSP z komendanturami obozów harcerskich i innych miejsc wypoczynku zbiorowego.

W konferencji uczestniczyli podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą mł. bryg. Andrzejem Marczenią oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu Podkarpacia. W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele rządowej administracji zespolonej, jednostek podporządkowanych wojewodzie, samorządów oraz reprezentanci organizatorów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczny wypoczynek.

Spotkanie stanowiło jeden z elementów związanych z realizacją polecenia Komendanta Głównego PSP, dotyczących działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku.

Opracowanie: bryg. Piotr Wdowik, st. bryg. Anna Gil, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: Agnieszka Skała, PUW